Nawigacja

Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016)

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku informuje:

§ 1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego z siedzibą w Świdniku przy ul. Jarzębinowej 6 (dalej: Administrator) reprezentowana przez dyrektora Pana Tomasza Szydło.  

§ 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod w/w adresem, pod nr telefonu: 81 751 33 71 oraz pod adresem email: info@sp5.swidnik.pl.

§ 3.  Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Agnieszka Sidor dostępna pod adresem email: iod-j@e-swidnik.pl. 

§ 4. 1. Dane osobowe uczniów i rodziców przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych a także zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz mienia szkoły.

2. Podanie danych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynika z przepisów prawa co oznacza, że jest obowiązkowe a niepodanie tych danych uniemożliwi realizację zadań oświatowych wobec ucznia.

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz mienia szkoły stosowany jest system monitoringu wizyjnego.

4. Sposób wykorzystania monitoringu reguluje Regulamin Monitoringu Wizyjnego Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku.

5. Dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze są przechowywane przez okres do którego zobowiązują go przepisy prawa.

6. Obowiązek prawny ciążący na Administratorze wynika z przepisów: 

1) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.),

2) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 910 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1942 z późn. zm.),

4) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646),

5) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.).

§ 5.  Dane osobowe są przekazywane podmiotom uprawnionym do ich odbioru z mocy prawa.

§ 6.  Stosowane jest powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym, które wykonują czynności przetwarzania tych danych w imieniu i na zasadach określonych w umowie przez Administratora (w szczególności w celu utrzymania systemu dziennika elektronicznego, systemu bibliotecznego, hostingu strony www, systemu poczty email).

§ 7. 1. Dane  osobowe mogą być przetwarzane w celu promocji działań dydaktyczno - wychowawczych szkoły oraz osiągnięć i umiejętności uczniów (w szczególności poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej szkoły, profilu internetowym szkoły na portalach społecznościowych i w szkolnych publikacjach) oraz w innych określonych celach (w szczególności związanych ze stanem zdrowia ucznia).

2. Przetwarzanie danych w sposób określony w § 7 ust. 1. wymaga zgody osoby, której te dane dotyczą a w przypadku osób niepełnoletnich zgody rodzica/opiekuna prawnego (zob. art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody, o której mowa w § 7 ust. 2 przechowywane będą przez okres nauki w szkole, archiwizowane przez 5 lat, a następnie trwale usuwane.

4. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody o której mowa w § 7 ust. 2  - osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych może ją cofnąć w dowolnym momencie.

§ 8.  Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

§ 9.  Osoba, której dane osobowe dotyczą posiada prawo:

1) żądania od Administratora dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia   przetwarzania (na podstawie art. 16, 17 lub18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych a także prawo ich przenoszenia (na podstawie art. 20 i 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

3) wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji gdy sposób przetwarzania danych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

                                                                                                                                                                                

Tomasz Szydło

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku
    21-040 Świdnik ul. Jarzębinowa 6
  • 81 751-33-71

Galeria zdjęć