UWAGA! ankieta

Nawigacja

Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016)

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku informuje:

 1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest za pomocą poczty email pod adresem: iod-j@e-swidnik.pl;
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. Dane osobowe będą powierzane do przetwarzania firmie Librus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Katowicach, al. Korfantego 193, 40-153 Katowice, która prowadzi dziennik elektroniczny w celu dokumentacji przebiegu nauczania oraz firmie Vulcan sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław, która prowadzi system biblioteczny oraz system wspomagania zarządzania oświatą;
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.); Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 996 z późn. zm.); ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1900 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646);
 5. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych;
 6. Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły: https://sp5swidnik.edupage.org i stronie szkoły na facebooku w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów. Dane osobowe przechowywane będą na stronie przez okres nauki w szkole, archiwizowane przez 5 lat, a następnie trwale usuwane;
 7. Wizerunek i dane osobowe uczniów wymienione w punkcie 6 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia;
 8. Dane osobowe ucznia związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w szkole (np. przeciwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne) przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica (prawnego opiekuna);
 9. W szkole przetwarza się dane osobowe za pomocą monitoringu wizyjnego.  Podstawą stosowania monitoringu jest Regulamin Monitoringu Wizyjnego Szkoły Podstawowej Nr 5 Im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku (Regulamin_monitoringu_1.pdf).
 1. Regulamin Monitoringu Wizyjnego Szkoły Podstawowej Nr 5 Im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku, miejsca instalacji kamer systemu na terenie Szkoły, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania;
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Świdnik 18 maja 2018 r

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku
  21-040 Świdnik ul. Jarzębinowa 6
 • 81 751-33-71

Galeria zdjęć