Nawigacja

KALENDARZ SZKOLNY

Szkoła Podstawowa nr 5
im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku
kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2020 r.
 

2.

Termin pierwszych zebrań
z rodzicami

do 20 września 2020 r.

3.

Deklaracja wyboru języka obcego nowożytnego na egzaminie ósmoklasisty

do 30 września 2020 r

4.

Dostarczenie dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu ósmoklasisty

do 15 października 2020 r

5.

Poinformowanie rodziców ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych,

do 20 listopada 2020 r

6.

Konsultacje z nauczycielami
Semestr I

28 października 2020 r.
2 grudnia 2020 r.

7.

Zimowa przerwa świąteczna

23 do 31 grudnia 2020 r. 

8.

Termin powiadomienia
o proponowanych ocenach niedostatecznych, nagannej ocenie
z zachowania lub zagrożeniu nieklasyfikowaniem ucznia
w I semestrze. Forma pisemna.

18 grudnia 2020 r.

9.

Termin poinformowania uczniów
i ich rodziców o proponowanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych

21 grudnia 2020 r.

10.

Ferie zimowe

4 - 17 stycznia 2021 r.

11.

Termin wystawienia ocen
śródrocznych

21 stycznia 2021 r.

12.

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

26 stycznia 2021 r.

13.

Plenarna Rada Pedagogiczna

29 stycznia 2021 r.

14.

Koniec I semestru

31 stycznia 2021 r.

15.

Początek II semestru

1 lutego 2021 r.

16.

Konsultacje z nauczycielami
Semestr II

10 marca 2021 r.
19 maja 2021 r.

17.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia - 6 kwietnia 2021 r.
 

18.

Egzamin ósmoklasisty:

- język polski


- matematyka


- język obcy nowożytny

 

 

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty:

 język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00 

matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00

j. obcy now. – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

 

język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00

 matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

j. obcy now. – 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00

W przypadku obowiązywania w kraju stanu epidemii związanej
z COVID-19, podobnie jak w roku 2020 wydane zostaną stosowne Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów, które szkoła będzie zobowiązana spełnić.

19.

Termin powiadomienia
o proponowanych ocenach niedostatecznych, nagannej ocenie z zachowania lub zagrożeniu nieklasyfikowaniem ucznia
w II semestrze. Forma pisemna.

16 maja 2021 r.

20.

Termin poinformowania uczniów
i ich rodziców o proponowanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych

26 maja 2021 r.

21.

Termin wystawienia ocen rocznych

15 czerwca 2021 r.

22.

Termin składania podań
o egzaminy sprawdzające

15 czerwca 2021 r.

23.

Termin przeprowadzania egzaminów – indywidualny tok

do 15 czerwca 2021 r.

24.

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

17 czerwca 2021 r.

25.

Plenarna Rada Pedagogiczna

23 czerwca 2021 r.

26.

Dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
(święta państwowe i kościelne)

11 listopada 2020 r. – środa
1.01.2021 r.  - piątek
6.01.2021 r.  – środa
3.05.2021 r.  - poniedziałek
03.06.2021 r.  - czwartek

27.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych zgodnych z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).


W tych dniach w szkole odbywają się zajęcia opiekuńcze (czynna świetlica)

14  października 2020 r. (środa)

 

12 listopada 2020 r. (czwartek)

13 listopada 2020 r. (piątek)

 

 

25 maja 2021 r. (wtorek)

26 maja 2021 r. (środa) 

27 maja 2021 r. (czwartek) 

1 czerwca 2021 r. (wtorek)

2 czerwca 2021 r. (środa)

4 czerwca 2021 r. (piątek)
 

28.

Zakończenie rocznych zajęć
dyd. -  wychowawczych

25 czerwca 2021 r.
 

29.

Ferie letnie

28 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku
    21-040 Świdnik ul. Jarzębinowa 6
  • 81 751-33-71

Galeria zdjęć