Nawigacja

PO WER - Speak, Hablar, Sprechen

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój "Speak, Hablar, Sprechen – rozwijamy kompetencje językowe, metodyczne, komputerowe i międzykulturowe"

Podczas realizacji projektu uczestnicy brali udział w 27 mobilnościach na 10 różnych kursach, dzięki którym rozwinęli swoje kompetencje językowe, nie tylko poprzez branie udziału w zajęciach, ale również nawiązanie kontaktów z innymi uczestnikami szkoleń, wymianę doświadczeń oraz porozumiewanie się w języku obcym, głównie angielskim. Ponadto, wśród wszystkich uczestników projektu zauważono znaczny wzrost zaangażowania w podejmowanie różnego rodzaju inicjatyw i przedsięwzięć o zasięgu europejskim, np. realizacja projektów eTwinning, opieka nad uczniami podczas krótkoterminowych wymian uczniów realizowanych w szkole. W rozmowach indywidualnych po realizacji mobilności uczestnicy podkreślali zmianę swojego nastawienia do obcokrajowców oraz wzrost otwartości i tolerancji. Biorąc pod uwagę konkretną wiedzę, uczestnicy projektu rozwinęli następujące kompetencje:

 1. "Sensitisation training with reference to migration, racism, discrimination, culture and diversity with strategies for teaching these issues to diverse age groups" - dwoje uczestników miało okazję zapoznać się z nauczaniem włączającym, które nastawione jest na przeciwdziałanie rasizmowi i dyskryminacji, przełamywanie stereotypów oraz akceptację innych kultur i narodów.
 2. "Scaffolding Thinking Skills in CLIL" - dwoje nauczycieli uczących w klasach dwujęzycznych pogłębiło swoją wiedzę na temat zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowe, ze szczególnym naciskiem na ocenianie kształtujące oraz zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości.
 3. "Interactive ICT-based, Web and Digital Tools for an Effective Blended, Flipped and Cooperative Learning" - dwoje uczestników zapoznało się z innowacyjnymi metodami nauczania, takimi jak ‘odwrócona lekcja’, e-learning z wykorzystaniem technologii informacyjnej oraz ich praktycznym zastosowaniem w procesie dydaktycznym.
 4. "A Classroom with a Door to the World" - jeden uczestnik poszerzył swoją wiedzę na temat wielokulturowości w nauczaniu, uczenia o kulturze na zajęciach języka obcego oraz znaczenia wielokulturowości w procesie dydaktycznym dla wszechstronnego rozwoju ucznia.
 5. "Creativity and Motivation in the Classroom" - ośmioro nauczycieli (w dwóch grupach) zapoznało się z nowymi trendami nauczania języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania kreatywności oraz motywowania ucznia do stałego samorozwoju. Oprócz zagadnień z metodyki nauczania języka angielskiego uczestnicy rozwijali swoje umiejętności językowe.
 6. "Making the Most of New Technologies, Apps nad Social Media in the Classroom" - dwoje nauczycieli języka angielskiego poznało zastosowanie nowoczesnych technologii i aplikacji mobilnych w nauczaniu języka angielskiego, oraz w zastosowaniu mediów społecznościowych w procesie dydaktycznym, ze szczególnym naciskiem położonym na rozwijaniu kompetencji językowych oraz kulturowych.
 7. "Educational Robotics: Gamifying the classroom" - dwoje uczestników zdobyło doświadczenie w zastosowaniu grywalizacji w procesie dydaktycznym oraz wykorzystywaniu robotów i nauki programowania na różnych przedmiotach szkolnych.
 8. "El curso de formación de profesores ELE" - czworo uczestników (w dwóch grupach) pogłębiło swoją wiedzę na temat nauczania języka obcego dzięki obserwacji lekcji, analizie i konstruowaniu scenariuszy zajęć językowych oraz przygotowywania materiałów dydaktycznych.
 9. "Interactive teaching - Using educational games and new technology in order to enhance learners motivation" - dwoje nauczycieli uczących w klasach dwujęzycznych wzięło udział w kursie na temat tworzenia interaktywnych zasobów edukacyjnych oraz wykorzystania technologii cyfrowych w kształceniu dwujęzycznym.
 10. "Teacher Training and English language development" - dwoje uczestników wzięło udział w szkoleniu na temat wykorzystywania wiedzy o kulturze w edukacji szkolnej oraz doskonaliło swoje kompetencje językowe.


Dzięki realizacji projektu w szkole nastąpiło podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, zintegrowanie innowacyjnych metod pracy poznanych podczas projektu z programem nauczania poszczególnych przedmiotów, podniesienie poziomu znajomości języków obcych, nabycie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych. Wzrosła znacząaco skuteczność w celu nawiązania współpracy z innymi placówkami europejskimi, a co za tym idzie zdolności planowania i zarządzania projektami międzynarodowymi.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku
  21-040 Świdnik ul. Jarzębinowa 6
 • 81 751-33-71

Galeria zdjęć