Nawigacja

Regulaminy

PRACĘ BIBLIOTEKI REGULUJĄ REGULAMINY

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 1. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem.
 2. W stosunku do czytelników, którzy łamią regulamin mogą być zastosowane kary  zgodne z ustaleniami Rady Pedagogicznej.
 3. Biblioteka otwarta jest w dniach nauki szkolnej zgodnie z informacją umieszczoną na zewnątrz biblioteki.
 4. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 5. Książki wypożyczane są od 15 września do końca maja, a ich zwrotu należy obowiązkowo dokonać na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.
 6. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres dwóch tygodni. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia  większej liczby książek.
 7. Wykorzystane materiały powinny być natychmiast zwrócone
  do biblioteki, gdyż czekają inni użytkownicy.
 8. Książki można wypożyczać tylko na swoje nazwisko i nie wolno ich przekazywać innym osobom.
 9. Przy wyborze książek uczeń ma możliwość wolnego dostępu do półek lub może skorzystać z pomocy bibliotekarza.
 10. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem zagubieniem.
 11. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę, musi odkupić wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej cenie dokumentu zagubionego (zniszczonego).
 12. Uczniowie i nauczyciele, którzy odchodzą ze szkoły, zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN CZYTELNI

 

 

 1. Czytelnia  jest pracownią interdyscyplinarną umożliwiającą wyszukiwanie informacji w różnych źródłach (księgozbiór podręczny, programy multimedialne, Internet) 
 2. Z czytelni  mogą korzystać uczniowie,  nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły.
 3. Wszystkich użytkowników  obowiązuje kultura zachowania, nie przeszkadzanie innym oraz  troska o porządek.
 4. W czytelni obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów, żucia gumy oraz  korzystania z telefonów komórkowych i odtwarzaczy MP3.
 5. Czytelnia udostępnia nauczycielom i uczniom stanowiska komputerowe
  z dostępem  do Internetu wyłącznie w celach edukacyjnych
 6. Korzystanie ze stanowisk komputerowych określa odrębny regulamin.
 7. Zbiory z księgozbioru podręcznego udostępniane są na miejscu. W przypadku, gdy czytelnik przygotowuje się do konkursu czy olimpiady istnieje możliwość wypożyczenia dokumentu do domu.
 8. Korzystający z księgozbioru podręcznego wpisywany jest do zeszytu porad biblioteczny
 9. Nauczyciele bibliotekarze mają prawo stosowania przewidzianych
  w Statucie Szkoły sankcji w stosunku do uczniów nie przestrzegających postanowień niniejszego regulaminu.
 10. Osoba prowadząca zajęcia w bibliotece jest odpowiedzialna za porządek i sprzęt.                                                                          

 

 

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

 1. Uczniowie mogą korzystać z dostępu do Internetu przed i po lekcjach
 2. Użytkownicy komputera zobowiązani są do korzystania z niego tylko w celach edukacyjnych.
 3. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać sprzętu komputerowego do gier komputerowych.
 4. Korzystać można z już zainstalowanych programów. Nie wolno instalować innych programów i dokonywać zmian w już istniejących.
 5. Przy komputerze może pracować tylko jedna osoba.
 6. Każdy użytkownik komputera zobowiązany jest do wpisania się do zeszytu z podaniem godzin pracy.
 7. Wszystkie nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi przed przystąpieniem do pracy.
 8. Przed odejściem od komputera otwarte programy należy pozamykać.
 9. Niestosowanie się do wyżej wymienionych punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza

 

SZKOLNY REGULAMIN KORZYSTANIA  
Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Rozdział I

§1

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin reguluje:
      a) zasady związane z wypożyczaniem i zapewnianiem uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych,
      b) tryb przyjęcia podręczników na stan szkoły,
      c) postępowanie w przypadku zgubienia lub zniszczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych.
 2.  Każdy uczeń powinien zapoznać się z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.
   

Rozdział II

§1


ZADANIA BIBLIOTEKI

 1. Biblioteka gromadzi podręczniki i materiały edukacyjne
 2.  Biblioteka nieodpłatnie:
      a) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną,
      b) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu
 3. Dołączona do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów podręcznika.

Rozdział III

§1


PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW NA STAN SZKOŁY

 1. Podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe przekazane szkole w ramach dotacji zostają przekazane na stan Biblioteki i stanowią własność szkoły.
 2. Podręczniki i materiały edukacyjne przekazane szkole w ramach dotacji winne być użytkowane przez co najmniej trzy lata

Rozdział IV


UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

§1.

1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły

2. Uczniowie korzystający ze zbiorów biblioteki podlegają rejestracji na podstawie list klas dostarczonych przez Dyrekcje szkoły

 

PROCEDURA WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKA

 1. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy.
 2. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem a wychowawcami klas 4 - 8 oraz nauczycielem prowadzącym zajęcia z języka obcego nowożytnego. Zapis stosuje się również do zwrotu podręczników.
 3.  Wychowawcy klas 1-3 na podstawie stosownego protokołu (załącznik nr 1) pobierają z biblioteki podręczniki i materiały ćwiczeniowe w liczbie równej liczbie uczniów w swojej klasie.                                                                  
 4. Wraz z pobraniem podręczników wychowawca klasy1-3 ma obowiązek przygotować Umowę użyczenia podręczników wraz z listą uczniów swojej klasy (załącznik nr 2), którą podpisują rodzice lub prawni opiekunowie. Kompletną listę należy przekazać do biblioteki szkolnej
 5. Zwrot wszystkich wypożyczonych podręczników następuje nie później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć w danym roku szkolnym. Uczniowie klas I – III zwracają podręczniki wychowawcy klasy, a ten przekazuje je do biblioteki szkolnej. Uczniowie klas IV – VIII zwracają podręczniki w obecności wychowawcy klasy.
 6. Uczniowie przystępujący do egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających, poprawkowych, zwracają podręcznik nie później niż do 5 września roku następnego.                 Podczas zwrotu podręczników do biblioteki, bibliotekarz dokonuje oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia. Przy wykonywaniu tych czynności współpracuje z wychowawcą klasy
 7. W przypadku rezygnacji z nauki w Szkole Podstawowej nr 5 w Świdniku wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne należy oddać do biblioteki szkolnej

§4
ZMIANA SZKOŁY

1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego z powodów losowych rezygnuje z edukacji w szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne do biblioteki.

Rozdział V


ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIONE PODRĘCZNIKI

§1

 

OBOWIĄZKI UCZNIA ZWIĄZANE Z WYPOŻYCZENIEM.

 
 

 1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem bądź zgubieniem.
 2. Kategorycznie zabronione jest:

- niszczenie, wyrywanie i nacinanie kartek,

- dokonywanie jakichkolwiek notatek, rysunków, zaznaczeń,

-  poplamienie książki jedzeniem, piciem lub inną substancją.

     3. Wypożyczone podręczniki powinny być obłożone okładką ochronną, łatwą do             usunięcia, nie powodującą zniszczenia lub uszkodzenia podręcznika (zabronione jest           stosowanie okładek samoprzylepnych).

     4. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia materiałów ćwiczeniowych, rodzice            są zobowiązani we własnym zakresie zaopatrzyć dziecko w nowe  materiały           ćwiczeniowe.

 

§2

 

USZKODZENIE LUB ZNISZCZENIE PODRĘCZNIKA LUB MATERIAŁU EDUKACYJNEGO.

 

 1. Przez uszkodzenie podręcznika rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak ich dalsze wykorzystywanie.
 2.  Na żądanie wychowawcy lub bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych jest zobowiązany podręcznik naprawić.
 3.  Przez zniszczenie podręcznika rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie, poplamienie, trwałe pobrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie oraz inne uszkodzenia, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika. W powyższym przypadku użytkownik ponosi koszty zgodnie z umowa użyczenia.

§3


ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Uczeń ponosi pełna odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenie wypożyczonych podręczników, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.
 2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika, szkoła może żądać zwrotu kosztów zakupu podręcznika.
 3. Wartość podręczników określa się w każdym roku szkolnym.
 4. Rodzic/ opiekun prawny ucznia, który zniszczył bądź zgubił podręcznik zobowiązany jest do uiszczenia wskazanej kwoty na konto lub odkupić nowy podręcznik do końca trwania zajęć edukacyjnych danego roku szkolnego.

Rozdział VI


Postanowienia końcowe

 1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
 2.  Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Rada Pedagogiczna.
 3.  Decyzje w kwestiach udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie podejmuje dyrektor szkoły.

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku
  21-040 Świdnik ul. Jarzębinowa 6
 • 81 751-33-71

Galeria zdjęć